Aktualności

Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu

W dniu 01.09.2016 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu, którą zawarto pomiędzy:

Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. reprezentowaną przez Pana Piotra Wojaczka - Prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Pana Janusza Michałka - Wiceprezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., zwaną Partnerem wiodącym Projektu

a

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Pana Henryka Barcika - Wicestarostę Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Pana Łukasza Odelgę - Członka Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, zwanym Partnerem Projektu nr 1,

a

Bytomiem - miastem na prawach powiatu reprezentowanym przez Pana Damiana Bartylę
- Prezydenta Bytomia, zwanym Partnerem Projektu nr 2,

a

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez Pana Franciszka Dziendziela - Wójta Gminy Pawłowice, zwaną Partnerem Projektu nr 3,

a

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Pana Pawła Sadzę
- Starostę Pszczyńskiego i Pana Grzegorza Nogłego - Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, zwanym Partnerem Projektu nr 4,

a

„Landster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp.k. reprezentowaną przez Pana Tomasza Błaszczyka - Prezesa Zarządu „Landster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp.k., zwaną Partnerem Projektu nr 5,

a

Syntea S.A. reprezentowaną przez Pana Piotra Fałka - Prezesa Zarządu Syntea S.A., zwaną Partnerem Projektu nr 6.

W zakładce: GALERIA prezentujemy zdjęcie z tego wydarzenia.